Sortiment

 

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Provozovatelem internetového obchodu www.klenotnicka.cz je:
Název: Martin Geletič
Sídlo/bydliště: Stárkov 76, 549 36 Stárkov
IČ: 45944016
DIČ: CZ6906113093
Firma je zapsána u ž. ú. Nový Bydžov, pod. č. j. NB -00598.2FL
Telefon: +420 608 303 531
Email: info@klenotnicka.cz
Kontaktní adresa: Klenotnicka.cz
Martin Geletič
Náměstí 76
549 36 Stárkov

Puncovní značky

 

2. Informace a úvodní ustanovení
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně DPH a poplatků.
Náklady na dopravu jsou přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná cena je po vyplnění objednávkového formuláře již uvedena včetně dopravného. Při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v době objednání zboží Kupujícím. Tato cena je uvedena v objednávce a potvrzena v emailu potvrzujícím přijetí objednávky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“)
a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba,
která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky e-shopem, za případné chyby při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Uzavření smlouvy e-shop neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na e-shopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5. Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. O deslaní objednávky
budete taktéž informováni e-mailem. V případě neobdržení potvrzení objednávky nás informujte.

6. Zrušení objednávky
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky nebo e-mailem, bez udání důvodů.

7. Doručení zboží
Prodávající dodá zboží Kupujícímu nejpozději do 14 dnů po potvrzení objednávky, pokud prodávající u jednolivého zboží neuvádí jinou dodací lhůtu. Jeli zboží skladem prodávající odešle zboží do tří pracovních dnů od přijetí objednávky.
Prodávající odešle zboží Kupujícímu kompletní, s doklady ke zboží, zejména daňový doklad, certifikaty, návody.
Kupující / spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlovy ve 14. denní lhůtě
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu a zakoupil zboží v e-shopu, může odstoupit od smlouvy do 14. dnů od převzetí, doručení zboží,( v souladu s ob. z. § 1829 odst. 1)
Odstoupili kupující od smlovy, zašle prodávajícímu nejpozději do 14. dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží které obdržel na adresu firmy: Klenotnicka.cz, Náměstí 76, 549 36 Stáktov
Náklady na vracení, doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
Zboží musí být vráceno v původním a nepožkozené originálním balení, spolu s daňovým dokladem.
Zboží nesmí jevit známky opotřebení, poškození, zboží musí být nepoužíte, nenošené.
Po vrácení zboží budou Kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu a to do 14. dnů od dodání zboží.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
Pokud odstoupíte od smlouvy s prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy a obdržení zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem).
Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

9. Vyřízení reklamace
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží, dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní a doporučujeme zboží, zásilku pojistit.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu: Klenotnicka.cz, Náměstí 76, 549 36 Stárkov
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

10. Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů(č.101/2000Sb.z.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupujíí má právo být informován prodávajícím jaké údaje o něm eviduje.
Kupující je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit písemný nesouhlas s jejich zpracováním.
Dozor nad kontrolou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Výměna zboží
Vpřípadě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiné. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem, pojištěné, ne na dobírku na naši adresu. Kupující přiloží doklad o koupi.
Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

12.Ostatní

Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně